Kerkdiensten

                     

TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

16 desimber 2018            09.30 oere: Sint Jan, Deinum                             Hollânsk                          

3e  snein fan advint              Ds. Harrie Strubbe  - Tsjinst fan Skrift en Tafel

Kleur fan de snein: roze       Kollektes:  Itensbank en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: Amnesty brief

 

23 desimber 2018            09.30 oere: Sint Margryt, Boksum                    Hollânsk

4e  snein fan advint             Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: pears     Kollektes: Diaconij en eigen tsjerkewurk

                                         bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

24 desimber 2018            22.00 oere:  Sint Jan, Deinum                                 Frysk

Krystnacht                            Ds.  Harrie Strubbe – m.m.v. de Kantorij Kleur fan de snein: wyt      

                                           Kollektes:  Zienn o.a. daklozenopvang in Ljouwert en eigen tsjerkewurk   

 

25 desimber 2018            09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                        Frysk                       

Krystmoarn                           Ds.  Harrie Strubbe 

Kleur fan de snein: wyt          Kollektes: KiA - Kinderen in de knel  en eigen tsjerkewurk 

 

30 desimber 2018            09.30 oere: Sint Jan, Deinum                             Hollânsk     

Snein nei de Kryst                Ds.  Harrie Strubbe 

Kleur fan de snein: wyt         Kollektes: ZWO  en eigen tsjerkewurk 

 

31 desimber 2018            19.30 oere:   Sint Margryt, Boksum                  Hollânsk                

Âldjiersjûn                           Ds.  Harrie Strubbe                               

Kleur fan de snein: wyt         Kollektes: Eindejaarscollecte  en eigen tsjerkewurk 

 

06 jannewaris  2019        11.00 oere:   Sint Jan, Deinum                                 Frysk

Epifanie                              Ds. Harrie Strube                        

Kleur fan de snein: wyt       Fanof 10.30  nijjiersresepsje

                                        Ynsammeljen produkten foar de Itensbank                                                       

                                        Kollektes:  Lyk is Ryk en eigen tsjerkewurk

                                     

13 jannewaris  2019        09.30 oere: Sint Margryt, Boksum;                  Hollânsk        

Doop van de Heer               Da.  Janny van Dijken út Hallum

Kleur fan de snein: wyt       Kollektes:  It Tsjinshus  en eigen tsjerkewurk