Kerkdiensten

                     

TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

13 jannewaris  2019        09.30 oere: Sint Margryt, Boksum;                  Hollânsk        

Doop van de Heer               Da.  Janny van Dijken út Hallum

Kleur fan de snein: wyt       Kollektes:  It Tsjinshus  en eigen tsjerkewurk

 

20 jannewaris 2019           09.30 oere: Sint Jan,            Deinum                    Hollânsk

2e snein fan Epifani              Ds. Harrie Strubbe (Oekumene snein)

Kleur snein: grien/wyt        Kollectes: Wrâldwiid Oekumenysk Wurk en

                                                              eigen tsjerkewurk - bij de útdoar: Amnesty brief

 

27 jannewaris 2019            09.30 oere: Sint Margryt,   Boksum                   Frysk

3e snein fan Epifani             Dhr. Piet Fortuin

Kleur snein: grien/wyt          Kollektes: JOP Jeugdwurk fan de Protestantse

                                                              Tsjerke en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

03 febrewaris 2019             09.30 oere: Sint Jan,           Deinum                    Frysk

4e snein fan Epifani             Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de snein: wyt       Tsjinst fan Skrift en Tafel

                                              Kollektes: Itensbank en eigen tsjerkewurk

                                                              Ynsammeljen producten foar de Itensbank

                                              Nei de tsjinst is er kofje

 

10 febrewaris 2019             09.30 oere: Sint Margryt,    Boksum                Hollânsk

5e snein fan Epifani             Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: grien       Kollektes: KiA - Wrâlddiakonaat en eigen tsjerkewurk

 

17 febrewaris 2019              09.30 oere: Sint Jan,            Deinum                Hollânsk

6e snein fan Epifani              Ds. Harrie Strubbe

Kleur snein: grien/pears        Kollektes: PKN - Kategese & Edukaasje en

                                                               eigen tsjerkewurk - bij de útdoar: Amnesty brief

 

24 febrewaris 2019              09.30 oere: Sint Margryt,   Boksum                 Frysk

7e snein fan Epifani              Ds. Reinder Reitsma Ljouwert

Kleur snein: grien/pears         Kollektes: KiA - Noodhulp en eigen tsjerkewurk

                                                                 bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

03 maart 2019                        09.30 oere: Sint Jan,          Deinum                 Frysk

8e snein fan Epifani               Dhr. Piet Fortuin

Kleur snein: grien/pears          Kollektes: KiA-Misjonair wurk en eigen tsjerkewurk

                                                 Ynsammeljen produkten foar de Itensbank   

                                                 Nei de tsjinst is er kofje