OARGELTOCHT Gaat NIET door !!1 JUNY 2024

!!Helaas gaat de orgeltocht NIET door!! OARGELTOCHT DEINUM-BLESSUM-BOKSUM SNEON 1 JUNY 2024 It oargel sintraal “IN WÛNDER FAN MUZIKALE TECHNYK” Dizze wurden passe by de magistrale technyk en klank fan tsjerke-oargels. Hoe sit sa’n oargel ynelkoar, hoe komme sa’n grienmank fa...
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Stille zaterdag

Het kruis alsaardse beloftetekensvan hooptrouw en toekomst
Lees meer →

Liturgisch bloemschikken Goede vrijdag

Het houten kruisdat de wereld draagt.Oorverdovende stiltezoute tranen.
Lees meer →