Kerkdiensten

                     

TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

                

14 april 2019                09:30 oere: Sint Jan, Deinum                           Hollânsk

Palmsnein                      Ds. Harrie Strubbe

Kleur snein: read/pears   Kollectes: Jeugdwerk (JOP) Jongeren doorleven het paasverhaal en eigen tsjerkewurk

                                    nei de tsjinst is er koffie i.v.m. het aanbieden van de

                                   bijdrage van Deinum Open Air voor het orgel.

                                   bij de útdoar: Amnestybrief

 

18 april 2019              19.30 oere: Sint Margryt, Boksum                    Liturgie

Wite Tongersdei         Ds. Harrie Strubbe - Fiering fan Skrift en Tafel

Kleur fan de dei: wyt     Kollektes: foar de Itensbank en eigen tsjerkewurk

 

19 april 2019             19:30 oere Maria tsjerke-Blessum                    Liturgie

Goed Freed                Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de dei: pears        Kollectes: gjin

 

20 april 2019            22:00 oere: Sint Margryt, Boksum                     Liturgie

Stille Sneon-Peaskewacht                Ds. Harrie Strubbe m.m.v de Kantorij

Kleur fan de nacht: wyt                       Kollektes: gjin

 

21 april 2019                 09.00 oere: Sint Jan, Deinum                             Liturgie

Peaske                           Ds. Harrie Strubbe

Kleurfan de snein: wyt    Om 09.00 oere begjinne we mei in mienskiplik Peaskebrochje,

                                      dêrnei fiere we de Peasketsjint

                                    kollektes: KiA-(Zending) versterk de kerk in Pakistan en eigen tsjerkewurk

 

28 april 2019                19.30 oere: Maria-tsjerke, Blessum                  Twatalig

2e snein fan Peaske     Ds. Harrie Strubbe Taize viering

Kleur fan de snein: wyt   Kollektes:Diaconie en eigen tsjerkewurk

                                   bij de útdoar restauraasjefûns

 

 

05 mei 2019                 09:30 oere: Sint Margryt, Boksum                      Frysk

3e snein fan Peaske    Ds. Harrie Strubbe - Dag van de vrijheid

Kleur fan de snein: wyt    Kollectes: KiA-(Noodhulp) Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië en

                                                   eigen tsjerkewurk.

                                    Ynsamelinjen producten foar de Itensbank,

                                    Nei de tsjinst is er koffie -

 

12 mei 2019               09:30 oere: Sint Jan, Deinum                               Frysk

4e snein fan Peaske  Dhr. Piet Fortuin

Kleur fan de snein: wyt   Kollectes: Jeugdwerk (JOP) Op school het geloof ontdekken en eigen tsjerkewurk

 

19 mei 2019              09:30 oere: Sint Margryt, Boksum                       Hollânsk

5e snein fan Peaske                      Mw. L Muilwijk, St Annaparochie.

Kleur fan de snein:      wyt Kollectes: foar it F.D. Roosevelthuis, in oanpast

                                 fakânsjesintrum foar soarchbehoeftigen

                                 en eigen tsjerkewurk.

                                 bij de útdoar: Amnestybrief