Seniorenmorgen, 11 maart 9.30 uur
Welkom in Ons Huis te Deinum

SENIOARENMOARN 11 MAART 09.30 OERE YN ONS HUIS  FEROARINGS YN ÚS DOARPEN DE JIERREN TROCH As wy oan ús bernejierren tinke, hoe’t it op skoalle om en ta gie en hoe’t ús pake en beppesizzers hjoed-de-dei ûnderrjocht krije, dan is dat nacht en dei ferskil. As wy yn gedachten werom...
Lees meer →

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Liturgische bloemschikking eerste zondag in de 40-dagentijd. Tekst: Matheus 4; 1 -5 Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel hem te verleiden, maar zonder succes....
Lees meer →