It gelok fan Fryslân

Dit fers giet oer wat der mei dy bart  sadree’t sirkus fan ‘e sinnetroch de eagen swiert  Wat der mei dy bartsadree ’t in swietrook bliid it ûnthâld van ‘e noas ynglidet Sadree ’t de antenne op ‘e earms    trillingen fan tearens fiele Sadree ’t in ingel hin deljout  yn ‘e kessens...
Lees meer →

Startzondag
20 september 2020

Ondanks alle corona maatregelen hebben we toch een mooie startzondaggevierd. Bijgaande foto’s geven een indruk van de dienst. We zitten opanderhalve meter van elkaar. De plaatsen worden toegewezen.Maar er is bij binnenkomst koffie met gebak. Luttie en Willeke trakteerdenons...
Lees meer →