5de zondag van de 40-dagentijd 3 april 

Ik bin de wynstok, jim de ranken Tarist en snoeid  foar nije bloei, Utsocht om himelfrucht te dragen; Fertrou op my, wes wis fan groei!
Lees meer →