In de Adventstijd via brieven op zoek naar lichtpuntjes zoek je mee?

Lees de volgende brief……. Bêste tsjerkegonger, Yn de advintstiid harkje we nei brieven fan bern út de Oekraïne.Bern dy’t nettsjinsteande it geweld dat se meimakke hawwe en de ûnsekere tiid dêr’t se noch altyd yn libje ljochtpuntsjes sjogge.Ljochtpuntsjes yn de foarm...
Lees meer →